..:: Stowarzyszenie Przyjació³ 28 S³upskiego Pu³ku Lotnictwa My¶liwskiego - serwis internetowy ::..
  •   Imieniny :   Czas :  

JU¯ KARNAWA£ - BAL CZAS ZACZ¡Æ .Karnawa³ bêdzie trwa³ do 6 marca. Okres ten, zwany inaczej zapustami lub miêsopustem, to czas zabawy, tañców i powszechnej rado¶ci. Poprzedza on Wielki Post, maj±cy zupe³nie inny charakter.
S³owo "karnawa³" wywodzi siê od ³aciñskiego "carnavale", które stanowi zbitkê dwóch wyrazów: "caro" (miêso) i "vale" (b±d¼ zdrów, ¿egnaj). Dos³ownie oznacza on wiêc "po¿egnanie miêsa". Chodzi zatem o rozstanie ze wszystkim, co kojarzy siê z ucztowaniem, zabaw± i obfito¶ci±. Odpowiednik dzisiejszego karnawa³u istnia³ ju¿ w kulturze antycznej, jednak to dopiero na kanwie chrze¶cijañstwa ukszta³towa³ siê zwyczaj hucznego ¶wiêtowania pomiêdzy Nowym Rokiem a Wielkim Postem. Najs³ynniejszym karnawa³em w okresie ¶redniowiecza i renesansu by³ karnawa³ w Wenecji. Pó¼niej równie znany sta³ siê karnawa³ w Rzymie.
Istotn± funkcj± zabaw karnawa³owych by³o zatarcie ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi warstwami spo³ecznymi i swoiste zbratanie siê z ludem. Czêstym motywem karnawa³ów by³a zamiana ról, polegaj±ca na tym, ¿e arystokraci wystêpowali na przyk³ad w strojach ¿ebraków. Ponadto utrwali³ siê zwyczaj zak³adania karnawa³owych masek, uniemo¿liwiaj±cy zidentyfikowanie to¿samo¶ci osób bior±cych udzia³ w zabawie. Teoretyk literatury, Michai³ Bachtin opisa³ zjawisko karnawalizacji jako jeden z najwa¿niejszych mechanizmów kultury, polegaj±cy na mo¿liwo¶ci odrzucenia na ¶ci¶le okre¶lony czas panuj±cych hierarchii i regu³. W Polsce zwyczaj hucznych obchodów karnawa³u zadomowi³ siê w XVII wieku. Na dworach szlacheckich urz±dzano wówczas obfite uczty, po³±czone z tañcami i zabawami. W spo³eczno¶ci ch³opskiej równie¿ organizowano suto zakrapiane potañcówki.
Karnawa³ to czas, w którym szczególn± wagê przyk³ada siê do radosnego spêdzania wolnego czasu, przede wszystkim na balach i potañcówkach. Obecnie najs³ynniejszym karnawa³em na ¶wiecie jest karnawa³ w Rio De Janeiro. Rozpoczyna siê on w pi±tek w tygodniu poprzedzaj±cym ¦rodê Popielcow± i trwa piêæ dni i nocy. W tym czasie najwiêksz± atrakcj± karnawa³u s± widowiskowe parady uczestników w sk±pych strojach oraz pokazy samby brazylijskiej. Tancerze rywalizuj± ze sob±, a konkurs zostaje rozstrzygniêty nad ranem przed Popielcem. Z kolei w Wenecji tradycj± karnawa³ow± jest tak zwany Lot Anio³a, czyli zjazd na linie z dzwonnicy na Placu ¦wiêtego Marka, wykonywany przez znan± osobê. Inauguruje on ca³± weneck± zabawê.
   

Copyright 2002 © SP 28 SPLM  - All rights reserved